Bilans, zestawienia zmian w funduszu i rachunek zysków i strat za 2021 r.